Dane fundacji

Fundacja Wspierania
Kyokushin Karate Matsushima Polska
"MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec


ul. Wschodnia 5/55, 26-500 Szydłowiec
tel. 660 631 863
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000536908
NIP: 7991969182
Regon: 360496338

Nr konta: 14 1020 4317 0000 5302 0375 7077

www.mushinhonbu-dojo.pl
fecebook: IKO Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
KYOKUSHIN KARATE MATSUSHIMA POLSKA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Nazwa Fundacji
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Roberta Wyciszkiewicza zwanego dalej Fundatorem, na podstawie oświadczenia zawartego w akcie notarialnym sporządzonym za Repertorium "A" Nr 918/2014 w dniu 21 listopada 2014 r. przez Tadeusza Stanisławka notariusza w Radomiu w prowadzonej przez niego Kancelarii notarialnej przy ulicy Moniuszki Nr 12 w lokalu nr 2. 2.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6.04.1984 roku o Fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z póź. zm.) i na podstawie niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Szydłowiec w województwie mazowieckim.

§3
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja jest członkiem International Karate Organization Kyokushinkaikan I.K.O. Matsushima Honbu z siedzibą w Japonii.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą dla prowadzenia swojej działalności statutowej. Sposób organizacji wewnętrznych oddziałów i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji w stosownie podejmowanych uchwałach.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja posiada osobowość prawną.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Sportu i Turystyki.
 8. Fundacja może być wspierana przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, krajowe i zagraniczne.
 9. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, przy czym przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
 10. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 11. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdzia II
Cele i zasady działania Fundacji

§4

Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie działalności promującej i wspierającej rozwój Kyokushin Karate Matsushima Polska.
 2. Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia i zachowań prozdrowotnych.
 3. Przeciwdziałanie zagrożeniu patologiami społecznymi i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.
 4. Integracja środowiska i kreowanie pozytywnych postaw społecznych oraz zapewnienie właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży poprzez uprawianie Kyokushin Karate.
 5. Wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w procesie edukacji.
 6. Prowadzenie działalności na rzecz szeroko rozumianej kultury.
 7. Wychowywanie w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Podejmowanie inicjatyw medialnych.
 9. Edukację w zakresie korzystania z mediów.
 10. Opieka nad miejscami pamięci narodowej, a także zabytkami.
 11. Promowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.
 12. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 13. Działalność na rzecz grup dysfunkcyjnych.
 14. Działalność charytatywna.
 15. Działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych.
§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, organizacje wyjazdów, warsztatów, prelekcji i pokazów.
 2. Organizowanie krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich oraz sędziowskich.
 3. Organizacja spotkań, imprez integracyjnych, sportowych, w tym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń.
 4. Organizacja aktywnych form wypoczynku, jak festyny, zajęcia, wyjazdy i obozy edukacyjne i sportowo-wypoczynkowe.
 5. Wydawanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promujących, w tym książek, broszur, ulotek, albumów itp. związanych z celami Fundacji.
 6. Propagowanie idei czynnego uprawiania sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki.
 7. Propagowanie i wspieranie aktywnego uprawiania Kyokushin Karate, w tym poprzez zakup lub dotowanie zakupu wyposażenia sportowego oraz partycypację w innych kosztach bezpośrednio związanych z uprawianiem tej sztuki walki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 8. Zakup środków trwałych w tym środków transportu oraz budowę, rozbudowę, dzierżawę obiektów sportowych i nieruchomości służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 9. Współpracę z innymi organizacjami i podmiotami mającymi zbieżne cele statutowe.
 10. Pozyskiwanie środków na działania statutowe.
 11. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 12. Organizowanie imprez kulturalnych.
 13. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.
 14. Fundowanie stypendiów.
 15. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 16. Organizowanie wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 17. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
 18. Współdziałanie z organami władz lokalnych i administracji państwowej w przedsięwzięciach mających na celu realizację celów statutowych Fundacji.
§6

Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie zawodów, szkoleń, warsztatów, treningów, obozów i innych form kształcenia w kraju i za granicą.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 3. Organizowanie festynów i imprez kulturalnych.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600 (sześćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych.
 4. Środków pozyskanych do realizacji programów.
 5. Dochodów z majątku Fundacji.
 6. Lokat oraz odsetek bankowych.
 7. Przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§9

Dochody Fundacji, o których mowa powyżej, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

§10
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji wyłącznie z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 11

Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

 § 12
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 3. Jeżeli w określonym powyżej zakresie działania Fundacji wymagane będą pozwolenia, zezwolenia lub koncesje, Fundacja rozpocznie taką działalność po uprzednim ich uzyskaniu.
 4. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
 5. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 7. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowa.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§13

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2. Zarząd Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada fundacji
§14
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych i opiniodawczych o nieograniczonym składzie osobowym, nie mniejszym jednak niż dwie osoby.
 2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Pierwszych członków Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku i zwoływane są przez Prezesa Zarządu Fundacji lub na wniosek połowy członków Rady Fundacji.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji i Zarządzie Fundacji.
 8. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§15

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Ocena pracy Zarządu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków Fundacji.
 4. Zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd rocznych programów działalności Fundacji.
 5. Zatwierdzanie bilansu, rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie Fundacji.
 7. Decydowanie o likwidacji Fundacji.
 8. Podejmowanie uchwał dotyczących dopuszczalności i warunków połączenia Fundacji z inną Fundacją.
Zarząd Fundacji
§16
 1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Fundator Fundacji Kyokushin Karate Matsushima Polska wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele, jako Prezes Zarządu.
 4. Zarząd, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
 5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 6. Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całego Zarządu, lub poszczególnych jego członków w każdym czasie.
 7.  W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub niemożności pełnienia przez niego swych funkcji z innych przyczyn, Rada Fundacji niezwłocznie uzupełni skład Zarządu.
 8. Zarząd może wyłonić za swego grona wiceprezesa Zarządu, sekretarza oraz skarbnika.
§17
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i działań niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, w imieniu i na rzecz Fundacji, dotyczących w szczególności:
  1. działalności statutowej Fundacji,
  2. finansów Fundacji,
  3. zakładania wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,
  4. przyjmowanie spadków, darowizn oraz zapisów,
  5. podejmowania innych czynności przewidzianych Statutem oraz wymaganych przepisami.
§18
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu ma znaczenie rozstrzygające.
 2. Każdy z członków Zarządu upoważniony jest do samodzielnego składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§19
 1. Statut może być zmieniony przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd może wnioskować o zmianę Statutu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Połączenie z inną Fundacją
§ 20
 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzja o połączeniu z inną Fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§21
 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji, która powołuje również likwidatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§22

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundator Fundacji - Robert Wyciszkiewicz

Fundacja

Z dniem 31 grudnia 2014 roku do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS: 0000536908) wpisana została, ustanowiona przez Roberta Wyciszkiewicza na podstawie oświadczenia zawartego w akcie notarialnym sporządzonym za Repertorium "A" Nr 918/2014 w dniu 21 listopada 2014 roku, Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec, jako organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną, realizująca szereg zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu.

Siedzibą Fundacji jest miasto Szydłowiec.

Na podstawie Statutu Fundacji:

§ 3 pkt 1 - Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 pkt 2 - Fundacja jest członkiem International Karate Organization Kyokushinkaikan I.K.O. Matsushima Honbu z siedzibą w Japonii.

§ 4 - Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie działalności promującej i wspierającej rozwój Kyokushin Karate Matsushima Polska.
 2. Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia i zachowań prozdrowotnych.
 3. Przeciwdziałanie zagrożeniu patologiami społecznymi i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.
 4. Integracja środowiska i kreowanie pozytywnych postaw społecznych oraz zapewnienie właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży poprzez uprawianie Kyokushin Karate.
 5. Wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w procesie edukacji.
 6. Prowadzenie działalności na rzecz szerokorozumianej kultury.
 7. Wychowywanie w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Podejmowanie inicjatyw medialnych.
 9. Edukację w zakresie korzystania z mediów.
 10. Opieka nad miejscami pamięci narodowej, a także zabytkami.
 11. Promowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.
 12. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 13. Działalność na rzecz grup dysfunkcyjnych.
 14. Działalność charytatywna.
 15. Działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych.

Władze fundacji

 • Prezes Fundacji
  Robert WYCISZKIEWICZ
  tel. 660 631 863,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Wiceprezes Fundacji
  Justyna WYCISZKIEWICZ
  tel. 692 127 405,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Przewodnicząca Rady Fundacji
  Urszula ZUGAJ
  tel. 601 502 713,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Członek Rady Fundacji
  Zbigniew MATLA
  tel. 600 517 237,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjaciele klubu: