Fundacja

Z dniem 31 grudnia 2014 roku do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS: 0000536908) wpisana została, ustanowiona przez Roberta Wyciszkiewicza na podstawie oświadczenia zawartego w akcie notarialnym sporządzonym za Repertorium "A" Nr 918/2014 w dniu 21 listopada 2014 roku, Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec, jako organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną, realizująca szereg zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu.

Siedzibą Fundacji jest miasto Szydłowiec.

Na podstawie Statutu Fundacji:

§ 3 pkt 1 - Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 pkt 2 - Fundacja jest członkiem International Karate Organization Kyokushinkaikan I.K.O. Matsushima Honbu z siedzibą w Japonii.

§ 4 - Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie działalności promującej i wspierającej rozwój Kyokushin Karate Matsushima Polska.
 2. Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia i zachowań prozdrowotnych.
 3. Przeciwdziałanie zagrożeniu patologiami społecznymi i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.
 4. Integracja środowiska i kreowanie pozytywnych postaw społecznych oraz zapewnienie właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży poprzez uprawianie Kyokushin Karate.
 5. Wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w procesie edukacji.
 6. Prowadzenie działalności na rzecz szerokorozumianej kultury.
 7. Wychowywanie w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i Państwo, kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Podejmowanie inicjatyw medialnych.
 9. Edukację w zakresie korzystania z mediów.
 10. Opieka nad miejscami pamięci narodowej, a także zabytkami.
 11. Promowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.
 12. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 13. Działalność na rzecz grup dysfunkcyjnych.
 14. Działalność charytatywna.
 15. Działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych.

Przyjaciele klubu: