Statut Mushin

STATUT 

Uczniowskiego Klubu Sportowego

Karate Kyokushin "MUSHIN" 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "MUSHIN", zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym uczniów, rodziców i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również jego sympatycy.   

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto Szydłowiec. 

§ 3

Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o sporcie oraz niniejszym Statutem. 

 

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników. 

§ 6

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych. 

 

Rozdział II

Cele Klubu 

§ 8

1. Celem Klubu jest :

a) organizowanie i integrowanie swych członków wokół idei i zasad związanych z Karate oraz innymi sportami i sztukami walki oraz sprzyjanie realizacji ich zainteresowań sportowych,

b) rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa,

c) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu,

d) kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Klubie patriotyzmu i walorów moralnych oraz zrozumienia zasad dyscypliny.

 

§ 9

1. Cele Klubu realizowane będą poprzez następujące środki działania :

a) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągnięcia sukcesów sportowych, oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe, 

b) dbanie o właściwy sportowy i organizacyjny poziom poszczególnych dyscyplin poprzez szkolenie zawodników, instruktorów i sędziów, organizowanie i uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych oraz rekreacyjnych – krajowych i zagranicznych, kontakty z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kultury fizycznej,

c) współdziałanie w realizacji programu upowszechniania kultury fizycznej, wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do jej uprawiania,

d) organizowanie wszelkiego rodzaju zespołów o charakterze sportowo – rekreacyjnym, specjalistycznym, w zależności od zainteresowań członków, 

e) rozwijanie propagandy i udzielanie informacji o swej działalności statutowej, współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, wydawanie własnych wydawnictw oraz stosowanie innych środków w tym zakresie,

f) organizowanie kursów, konferencji, seminariów i obozów dla działaczy i organizatorów w zakresie działalności statutowej Klubu. 

 

2. Cele Klubu mogą być realizowane poprzez prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności 

     pożytku publicznego. 

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

1.Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2.Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym. 

 

§ 11

 1.Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych 

b) uczestników

c) wspierających

d) honorowych

2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla Klubu. 

 

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. 

2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16-18 lat.

3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. 

 

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniem wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

b) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub, 

c) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu, 

d) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności, 

e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwal Zarządu. 

2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt a - członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

§ 14

1.   Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:

      a) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych, 

      b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz, 

      c) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 15

Członkiem wspierającym Klub może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego. 

 

 

§ 16

1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.  

3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania Statutu i uchwał Władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń. 

§ 17

1. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu, chyba że posiadali uprzednio status członka zwyczajnego. 

2. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu. 

 

§ 18

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:

a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa  w Klubie, przy czym Zarząd nie może - w przypadku złożenia rezygnacji - odmówić podjęcia uchwały zgodnej z wolą członka, który składa rezygnację; uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie, 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

 

2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,

b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,

d) działania przez członka na szkodę Klubu. 

 

3) rozwiązania się Klubu.

 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie  doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Klubu. 

 

 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna

 

§ 19

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 20

1.Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

2.O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu. 

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym. 

 

§ 21

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym bądź poprzez pocztę elektroniczną o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania. 

3. O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

 

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 21 ust. 2 niniejszego Statutu. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu: 

a) z inicjatywy własnej, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b - c niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. uchwalanie kierunków działalności Klubu, 

2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz, 

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, 

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku, 

8. nadawanie godności członka honorowego Klubu, 

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 24

1.Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członów. 

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

3.Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 25

1.Do kompetencji Zarządu należy:

1)  reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

2)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3)  określenie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania, 

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5)  opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu, 

6)  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

7)  podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji, 

8) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania, 

9)  powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania, 

10) zatrudnianie pracowników Klubu. 

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 

 

  

§ 27

1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członów oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów  niniejszego Statutu,  

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej, 

6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

§ 28

1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. 

2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna - mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków do końca kadencji. 

3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków. 

4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej do końca kadencji. 

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

 

§ 29

1.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 30

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

 

 

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres od 2 miesięcy do 1 roku, 

d) wykluczenia spośród grona członków Klubu.

 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu 

 

§ 31

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:

a) składki członkowskie, 

b) dotacje, 

c) darowizny, zapisy i spadki, 

d) dochody z majątku Klubu, 

e) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

 

§ 32

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes lub Wiceprezes. 

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

 

§ 33

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu. 

 

§ 34

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu. 

3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji. 

 

 

 

Przyjaciele klubu: