O klubie

Statut Mushin

STATUT 

Uczniowskiego Klubu Sportowego

Karate Kyokushin "MUSHIN" 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "MUSHIN", zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym uczniów, rodziców i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również jego sympatycy.   

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto Szydłowiec. 

§ 3

Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o sporcie oraz niniejszym Statutem. 

 

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników. 

§ 6

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych. 

 

Rozdział II

Cele Klubu 

§ 8

1. Celem Klubu jest :

a) organizowanie i integrowanie swych członków wokół idei i zasad związanych z Karate oraz innymi sportami i sztukami walki oraz sprzyjanie realizacji ich zainteresowań sportowych,

b) rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa,

c) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu,

d) kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Klubie patriotyzmu i walorów moralnych oraz zrozumienia zasad dyscypliny.

 

§ 9

1. Cele Klubu realizowane będą poprzez następujące środki działania :

a) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągnięcia sukcesów sportowych, oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe, 

b) dbanie o właściwy sportowy i organizacyjny poziom poszczególnych dyscyplin poprzez szkolenie zawodników, instruktorów i sędziów, organizowanie i uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych oraz rekreacyjnych – krajowych i zagranicznych, kontakty z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kultury fizycznej,

c) współdziałanie w realizacji programu upowszechniania kultury fizycznej, wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do jej uprawiania,

d) organizowanie wszelkiego rodzaju zespołów o charakterze sportowo – rekreacyjnym, specjalistycznym, w zależności od zainteresowań członków, 

e) rozwijanie propagandy i udzielanie informacji o swej działalności statutowej, współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, wydawanie własnych wydawnictw oraz stosowanie innych środków w tym zakresie,

f) organizowanie kursów, konferencji, seminariów i obozów dla działaczy i organizatorów w zakresie działalności statutowej Klubu. 

 

2. Cele Klubu mogą być realizowane poprzez prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności 

     pożytku publicznego. 

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

1.Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2.Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym. 

 

§ 11

 1.Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych 

b) uczestników

c) wspierających

d) honorowych

2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla Klubu. 

 

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. 

2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16-18 lat.

3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. 

 

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniem wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

b) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub, 

c) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu, 

d) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności, 

e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwal Zarządu. 

2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt a - członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

§ 14

1.   Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:

      a) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych, 

      b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz, 

      c) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 15

Członkiem wspierającym Klub może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego. 

 

 

§ 16

1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.  

3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania Statutu i uchwał Władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń. 

§ 17

1. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu, chyba że posiadali uprzednio status członka zwyczajnego. 

2. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu. 

 

§ 18

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:

a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa  w Klubie, przy czym Zarząd nie może - w przypadku złożenia rezygnacji - odmówić podjęcia uchwały zgodnej z wolą członka, który składa rezygnację; uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie, 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

 

2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,

b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,

d) działania przez członka na szkodę Klubu. 

 

3) rozwiązania się Klubu.

 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie  doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Klubu. 

 

 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna

 

§ 19

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 20

1.Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

2.O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu. 

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym. 

 

§ 21

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym bądź poprzez pocztę elektroniczną o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania. 

3. O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

 

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 21 ust. 2 niniejszego Statutu. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu: 

a) z inicjatywy własnej, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b - c niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. uchwalanie kierunków działalności Klubu, 

2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz, 

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, 

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku, 

8. nadawanie godności członka honorowego Klubu, 

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 24

1.Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członów. 

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

3.Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 25

1.Do kompetencji Zarządu należy:

1)  reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

2)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3)  określenie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania, 

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5)  opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu, 

6)  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

7)  podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji, 

8) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania, 

9)  powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania, 

10) zatrudnianie pracowników Klubu. 

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 

 

  

§ 27

1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członów oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów  niniejszego Statutu,  

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej, 

6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

§ 28

1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. 

2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna - mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków do końca kadencji. 

3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków. 

4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej do końca kadencji. 

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

 

§ 29

1.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 30

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

 

 

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres od 2 miesięcy do 1 roku, 

d) wykluczenia spośród grona członków Klubu.

 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu 

 

§ 31

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:

a) składki członkowskie, 

b) dotacje, 

c) darowizny, zapisy i spadki, 

d) dochody z majątku Klubu, 

e) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

 

§ 32

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes lub Wiceprezes. 

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu 

 

§ 33

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu. 

 

§ 34

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu. 

3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji. 

 

 

 

Dane klubu i władze

Uczniowski Klub Sportowy

Karate Kyokushin "MUSHIN"

ul. Wschodnia 5/55, 26-500 Szydłowiec 

NIP  7991977690, Regon. 338134926

tel. 660 631 863, 692 127 405

Zarząd Klubu 

Prezes 

Robert WYCISZKIEWICZ 

tel. 660 631 863, 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wiceprezes 

Justyna WYCISZKIEWICZ 

tel. 692 127 405,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz

Urszula ZUGAJ 

tel. 601 502 713, 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący 

Zbigniew MATLA 

tel. 600 517 237, 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz 

Jakub Wyciszkiewicz 

tel. 530 815 702

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Członek 

Karolina Zugaj

tel. 667 736 801

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kancho Yoshikazu Matsushima

Kancho Yoshikazu Matsushima urodził się 23 kwietnia 1947 roku. W 1965 roku rozpoczął trening Karate Kyokushin w dojo Ikebukuro w Tokio, pod okiem sosai Masutatsu Oyama.
Kancho Matsushima od ponad 40 lat niezłomnie szkoli, naucza i promuje Karate Kyokushin na całym świecie poprzez występy w programach telewizyjnych i radiowych,  wywiady w gazetach, filmach instruktażowych  oraz udział w pokazach karate. Zdjęcia wykonywanych przez Yoshikazu Matsushima technik karate, zostały wykorzystane jako instruktaż w napisanej przez sosai Masutatsu Oyama książce "Advanced Karate".

W 1998 roku Yoshikazu Matsushima stanął na czele Międzynarodowej Organizacji Karate: International Karate Organization Kyokushin Kaikan – I.K.O. Matsushima Honbu, kontynuując dzieło sosai Masutatsu Oyama.

Kalendarz

Kalendarz imprez na rok 2015

 
Lp.  Termin   Rodzaj wydarzenia
1.   Styczeń 2016 r.   Egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan i szkoleniowe Kyu
2. 23-24.01.2016 r.    Seminarium szkoleniowe z Shihan Kenji Yamaki - Kraków
3.  8-12.02.2016 r.  XI Akademia Zimowa Karate Kyokushin - Szydłowiec
4.   13.02.2016 r. "11th ZEMPLEN CUP", Satoraljaujhely, Węgry 
5.  12.03.2016 r.   13th Domenica Cup" - Sveta Nedelja, Chorwacja
9.04.2016 r. Puchar Polski Wschodniej OYAMA Karate, Kozienice  
7.  23-24.04.2016 r. "24 godziny w Dojo" - III Edycja  
8.  Maj 2016 r.  Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin "One World One Kyokushin" - Limanowa
9. Maj 2016 r. Egzaminy na stopnie szkoleniowe Kyu  
10. 25.06-2.07.2016 r. XI Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima - Darłówko Wschodnie 
11. 28.07-01.08. 2016 r. 8 Oficjalny Europejski Letni Obóz IKO Matsushima - Serbia
12.  Listopad 2016 r. Puchar Europy Karate Kyokushin - Wałbrzych  
13.   26-27.11.2016 r. 5 Mistrzostwa Świata IKO Matsushima - Meabashi, Japonia
14. Listopad 2016 r. Egzaminy na stopnie szkoleniowe Kyu
15. Grudzień 2016 r. V Spotkanie Wigilijne - podsumowanie 2016 roku

Twórca Kyokushin

Sosai Mas Oyama (1923 -1994) - twórca Karate Kyokushin

Historia Kyokushinkai jest w dużej mierze historią życia Masutatsu Oyamy. Przychodzi na świat 27 lipca 1923 roku. W dwa lata później rodzice wysyłają go do siostry w Mandzurii (południowe Chiny). W wieku 9 lat, jako uczeń szkoły podstawowej w Korei, zaczyna studiować chińskie Kempo nazywane osiemnastoma rękoma. Kiedy Oyama powrócił do Korei w wieku 12 lat, zaczął kontynuować trening koreańskiego Kempo. Następnie w 1938 roku, w wieku 15 lat, rozpoczyna naukę w Szkole Lotniczej (Yamanashi Airways School) w Tokio.
W wieku 17 lat Mas. Oyama zdobył 2 dan w judo kokodan, a czwarty stopień wtajemniczenia w tej dalekowschodniej sztuce uzyskał mając lat 22. Nie była to jednak jedyna sztuka walki, która zainteresowała młodego Oyame. Studiował również chińskie kempo, a pobierając naukę w szkole lotniczej Yamanashi, trenował karate u najwybitniejszego mistrza w tamtych czasach, Gichina Funakoshi, założyciela szkoły Shotokan. W roku 1946 Masutatsu Oyama rozpoczyna studia na wydziale wychowania fizycznego Uniwersytetu Waseda. Warty odnotowania jest fakt, że w czasie II wojny światowej, twórca kyokushin karate wstąpił do lotniczego oddziału samobójców - kamikadze (słowo to oznacza w języku japonskim "boski wicher") - pragnąć oddać swoje życie za ojczyznę. Od śmierci uchroniło go zakończenie działań wojennych. W czasie ogólnojaponskich mistrzostw wszechstyli w Kito w roku 1947 Oyama zwyciężył wszystkich przeciwników. To wydarzenie umocniło go w przekonaniu, że całkowicie powinien poświęcić swoje życie sztuce karate. Podjął decyzję o udaniu się w góry i doskonaleniu swoich umiejętności z dala od ludzi. W leśnej pustelni przebywał przez osiemnaście miesięcy. "Góra Kiyosumi" znajduje się w odległości dziesięciu kilometrów od stacji kolejowej Yasubo Kominato - pisał we wspomnieniach:

"Szczyt jej pokryty jest dzikimi krzewami, dębami oraz klonami. Słynna świątynia Seijoji zawdzięcza swą sławę buddyjskiemu mnichowi Nichiren, który spędził wiele lat na surowym treningu. Zdecydowałem się na prowadzenie podobnego stylu życia, ponieważ obawiałem się, że zło zasiane przez II wojnę światową zniszczy mojego ducha karate. Zużyłem przecież całą energię na walkę w zaułkach ulicznych z żołnierzami amerykańskimi, którzy napastowali japońskie dziewczęta i zwyczajnymi chuliganami. Wielu moich znajomych odradzało mi udanie się w góry. Uważali to za bezsens i twierdzili, że poświęcanie się karate w czasach, gdy istnieje broń palna jest niedorzecznością. Byli i tacy, którzy pukali się palcem w czoło i mówili, że jeden człowiek na osiemdziesiąt milionów może zachowywać się w idiotyczny sposób. Nie ulegałem jednak tym opiniom i poszedłem w góry. Zabrałem ze sobą miecze, włócznie, kilka książek i naczyń. Mój dzień zaczynał się o czwartej rano. Gdy tylko się obudziłem, biegałem do najbliższego potoku, by się umyć w zimnej wodzie. Po śniadaniu, które składało się z porcji ryżu i ziarenek grochu, czytałem aż do południa. Trening rozpoczynałem po południu. Uderzałemw drzewa oplecione winoroślą technikami seiken, nukite, shuto oraz nożnymi. Przez cały ten osiemnastomiesięczny okres nie było dnia bym odpoczywał. Wieczorami siadałem przed ścianą mojego szałasu, na której narysowany był okrąg i wpatrywałem się w niego."

Po powrocie z gór, jako jedyny w historii karateka decyduje się na walkę z bykiem w Chiba, chcąc odnaleźć kres ludzkich możliwości. W sumie pokonał 50 byków. W roku 1954 otwarte zostaje pierwsze Dojo Oyama w Japonii. Instruktorami zostają K. Mizushima i E. Yasuda. Sam mistrz, rozpoczynając od Okinawy, podróżuje przez południowo-wschodnią Azję, poznając różne style walki. 1 października 1963 roku powstaje Międzynarodowa Organizacja Karate Kyokushin. Ponad 20 uczniów zdobywa czarne pasy. Rok później organizacja zostaje oficjalnie uznana na świecie. W roku 1974 Kancho Oyama otrzymuje 9 Dan z rąk Międzynarodowej Organizacji Karate Kyokushinkai. W dniu 25 kwietnia 1994 r. Sosai Masutatsu Oyama umarł na raka płuc w szpitalu w Tokio. Aktualnie Międzynarodowa Organizacja Kyokushin, bazując na nośnej idei uniwersalnego karate, jest najbardziej dynamiczną i liczną organizacją karate na świecie - posiada blisko 1100 oddziałów w ponad 120 krajach, zrzeszając ponad 2 mln członków zarejestrowanych w Honbu. Kyokushin jest nazwą szkoły karate bazującej na najskuteczniejszych elementach technicznych w naukowej metodyce treningów wzbogacanych o ćwiczenia relaksowo-koncentrujące Zen wraz z etykietą i elementami filozofii Zen. Podczas treningów Oyama kład nacisk na karate twarde, bardzo realistyczne. Szkolenia i sposób prowadzenia treningów opierały się na bardzo surowej, rygorystycznej dyscyplinie opartej na wzorach wojskowych. Kultywowane na treningach staro japońskie zasady: szacunku dla starszych, pokory, samo wyrzeczenia, pracy nad sobą owocują pozytywnym rozwojem charakterów młodych ludzi. Oyama uważał, że każdy, kto uprawia sztuki walki, a w szczególności karate, nie kierując się zasadami budo, traktuje je tylko jako zabawę. On sam głęboko wierzył i podkreślał mocne zasady budo - szacunek, samodyscyplinę, wytrwałość, pobożność i uprzejmość. Przyglądając się jedenastu mottom Masutatsu Oyamy można łatwo dostrzec jego mocne zasady i przekonania.

Droga sztuk walki zaczyna się i kończy uprzejmością. Bądź więc stale i szczerze uprzejmy.

 

Postępowanie zgodnie z zasadami sztuk walki jest jak wspinanie się na szczyt - trzeba iść w górę bez odpoczynku, całkowicie się poświęcić.

Za wszelką cenę staraj się przejąc inicjatywę chroniąc się przed skutkami egoizmu lub bezmyślności.

Nawet będąc mistrzem sztuk walki nie lekceważ znaczenia pieniędzy. Jednak uważaj, aby zbytnio się do nich nie przywiązywać.

Droga sztuk walki wyraża się w postawie. Za wszelką cenę staraj się zawsze utrzymywać właściwą postawę.

Droga szuk walki rozpoczyna się po tysiącu dniach treningu, zaś osiąga się ją po dziesięciu tysiącach dni.

W sztukach walki introspekacja rodzi mądrość. Zastanawiaj się nad sobą starając się stale rozwijać.

Natura i przeznaczenie sztuk walki są uniwersalne. Wszelkie egoistyczne dążenia powinny zostać spalone w ogniu ciężkiego treningu.

Sztuki walki zaczynają się punktem, a kończą kołem. Linie proste wywodzą się od tej zasady.

Prawdziwa esencja sztuk walki może zostać osiągnięta jedynie dzięki doświadczeniu. Wiedząc to naucz się nie bać się tego, czego ono wymaga.

Pamiętaj zawsze: w sztukach walki nagrody, jakie dostarcza pewne siebie, wdzięczne serce, są niewyczerpalne. 

 

Oyama kształcił instruktorów, którzy mieli kontynuować jego dzieło, a którzy byli nie tylko silni fizycznie ale mieli silną osobowość. Duch samego Oyamay był niezłomny. Poniższy fragment znany jest jako "Duch Kyokushinu" i napisany został przez Oyamę:

Głowę trzymaj nisko (bądź skromny)
Lecz spoglądaj wysoko (bądź ambitny)
Mów roztropnie (uważaj na to, co mówisz)
Miej dobre serce (zwiększaj swoje możliwośći)
Służ innym ludziom z czcigodną pobożnością (służ swoim rodzicom) - traktuj to jako punkt wyjścia.
Posiadłszy ducha Kyokushinu musimy pomóc sobie wzajemnie, aby zapewnić karate Kyokushin wieczne trwanie.

Fragmenty książki Michaela J. Lordena "Oyama Legenda i Dziedzictwo".

Przyjaciele klubu: